Website onderhoud, bouw en reparatie | Nitrox Websolutions

Probleem met je website? App me nu: 


Home

Menu

Reserveren

Contact

Algemene voorwaarden Nitrox Websolutions

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, onder de  hiernavolgende termen de volgende betekenis verstaan:
a. Nitrox Websolutions: de eenmanszaak Nitrox Websolutions, gevestigd te (1561 VH) Krommenie, aan de Kastanjestraat 21, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78174384, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Reek.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Nitrox Websolutions opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
c. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Nitrox Websolutions opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
d. Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het ontwikkelen en onderhouden van webdesign in de ruimste zin van het woord, die Nitrox Websolutions voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.
e. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen Nitrox Websolutions en opdrachtgever met als doel Nitrox Websolutions producten en/of diensten te laten leveren voor of ten behoeve van de opdrachtgever.
f. Partijen: Nitrox Websolutions en opdrachtgever tezamen.
g. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en  octrooirecht.
h. Dag: kalenderdag.
i. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie.
j. Website: www.nitroxwebsolutions.com
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nitrox Websolutions en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst en/of meerwerk voortvloeit.
2. Door ondertekening van een offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging of schriftelijke dan wel mondelinge goedkeuring van de opdracht door opdrachtgever, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Nitrox Websolutions zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Nitrox Websolutions zijn ingehuurd betreffende het uitoefenen van een levering c.q. dienst.
6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nitrox Websolutions en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
7. Nitrox Websolutions kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Websolutions zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat hem echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Nitrox Websolutions gedane aanbiedingen en/of offertes zijn geldig voor de in het aanbod of offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod of de offerte geldig tot 4 weken na de datum waarop het aanbod of de offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
2. Een aanbod en/of offerte wordt schriftelijk en/of digitaal aangeboden door Nitrox Websolutions, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan Nitrox Websolutions verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan een door Nitrox Websolutions gedaan aanbod en heeft Nitrox Websolutions het recht de prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4. Nitrox Websolutions behoudt zich het recht voor om een voorschotnota van 50% uit te schrijven alvorens Nitrox Websolutions de opdracht zal uitvoeren.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nitrox Websolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Nitrox Websolutions kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, schrijffout, druk-, zet- of typefout bevat.
7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
8. Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Nitrox Websolutions pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
9. Afspraken over deadlines worden schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Nitrox Websolutions afhangt van feedback c.q. input van de opdrachtgever, is Nitrox Websolutions nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Nitrox Websolutions is gerechtigde de deadline eenzijdig te verschuiven.
Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Nitrox Websolutions verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod. Vergissingen of verschrijvingen in het aanbod binden Nitrox Websolutions niet.
2. Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Nitrox Websolutions, komt de overeenkomst pas tot stand indien Nitrox Websolutions uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
3. In gevallen waarin opdrachtgever een opdracht aan Nitrox Websolutions verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, is Nitrox Websolutions slechts aan deze opdracht gebonden nadat Nitrox Websolutions de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
4. Nitrox Websolutions heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Nitrox Websolutions wenselijk is.
5. Wanneer Nitrox Websolutions samenwerkt met derden op verzoek van opdrachtgever, is Nitrox Websolutions niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Nitrox Websolutions opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Nitrox Websolutions zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Nitrox Websolutions heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht volledig en correct uit te voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Nitrox Websolutions. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nitrox Websolutions zijn verstrekt, heeft Nitrox Websolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van één dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur van de overeenkomst wordt bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk gecommuniceerd tussen partijen.
5. De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.
6. Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Nitrox Websolutions.
7. Wanneer Nitrox Websolutions een website, een deel daarvan of het resultaat van een andersoortige (deel)opdracht ter goedkeuring aanbiedt, heeft opdrachtgever 10 werkdagen de tijd om wel of geen akkoord te geven. Bij geen bericht beschouwt Nitrox Websolutions de werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond.
8. Nitrox Websolutions heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, is Nitrox Websolutions niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
9. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Nitrox Websolutions op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
10. Indien opdrachtgever informatie dient aan te leveren dat noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn c.q. uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze informatie aan Nitrox Websolutions heeft verstrekt.
Artikel 6. Tarieven
1. Alle prijzen die Nitrox Websolutions hanteert zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief overige kosten, zoals reiskosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Nitrox Websolutions behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag Nitrox Websolutions de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
Artikel 7. Betaling
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Bij betaling in termijnen (zoals bij een onderhoudspakket) dient de eerste termijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden voldaan te worden, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het begin van de kalendermaand, tenzij anders overeengekomen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6. Bij niet tijdige betaling behoudt Nitrox Websolutions zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Nitrox Websolutions wordt opgeschort dan wel beëindigd, heeft zij recht op volledige betaling tot het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
7. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Nitrox Websolutions, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
8. Nitrox Websolutions is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatst geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
9. In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

10. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
11. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door Nitrox Websolutions ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
12. Alle door Nitrox Websolutions te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of  schuldsanering in het Kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aan de zijde van opdrachtgever zijn vorderingen van Nitrox Websolutions onmiddellijk opeisbaar.
14. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 8. Naamsvermelding en promotie
1. Nitrox Websolutions is gerechtigd te allen tijde haar naam op de aangeleverde producten en diensten vermelden of verwijderen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Nitrox Websolutions is gerechtigd de gemaakte websites, producten en diensten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 9. Annulering, duur en beëindiging
1. Behoudens de hiernavolgende gevallen is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Nitrox Websolutions met annulering instemt.
a. Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Nitrox Websolutions begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
b. Indien de opdrachtgever een opdracht met  toestemming van Nitrox Websolutions annuleert, terwijl Nitrox Websolutions al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
c. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Nitrox Websolutions te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
2. Nitrox Websolutions kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de  opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig  houdt aan de met Nitrox Websolutions gesloten  overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.
3. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
4. Onderhoudspakketten kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden iedere maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1
maand.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Nitrox Websolutions heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Mocht Nitrox Websolutions aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Nitrox Websolutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nitrox Websolutions.
3. Indien Nitrox Websolutions aansprakelijk is voor enige schade, is Nitrox Websolutions slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van Nitrox Websolutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Nitrox Websolutions dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
5. Indien Nitrox Websolutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nitrox Websolutions in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.
6. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.
8. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Nitrox Websolutions doorberekend.
9. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam register of anderen waarop Nitrox Websolutions geen invloed kan uitoefenen.
10. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien uitvoerings- of opleveringstermijnen worden overschreden.
11. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in geval van tegenvallende resultaten c.q. het niet behalen van het beoogde doel door opdrachtgever.
12. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in geval van taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat.
13. Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Nitrox Websolutions te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.
14. Opdrachtgever vrijwaart Nitrox Websolutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nitrox Websolutions geleverde producten en/of diensten.
Artikel 11. Overmacht
1. In geval van overmacht is Nitrox Websolutions gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige (schade)vergoeding aan de andere partij.
2. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Nitrox Websolutions, en noch krachtens de wet, een echtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Nitrox Websolutions. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nitrox Websolutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nitrox Websolutions niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. In geval van overmacht zal Nitrox Websolutions zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
4. Nitrox Websolutions heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5. Indien Nitrox Websolutions ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk heeft nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Nitrox Websolutions het recht om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en door opdrachtgever verstrekte documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. Door Nitrox Websolutions of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Nitrox Websolutions.
3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Nitrox Websolutions. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Nitrox Websolutions, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp of de website.
4. Nitrox Websolutions zal de door de opdrachtgever aangeleverde teksten en media niet controleren op copyright en (intellectueel) eigendom. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde teksten en media op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving, zal opdrachtgever Nitrox Websolutions vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de opdrachtgever.
5. Iedere handeling welke in strijd is met de leden 2 en 3 van dit artikel wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.
6. Bij inbreuk heeft Nitrox Websolutions recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
Artikel 13. Hosting en domeinregistratie
1. Nitrox Websolutions heeft het recht om hostingaccounts op non-actief te zetten wanneer deze illegale content bevatten of bestanden bevatten die schadelijk zijn voor de server (virussen, spamscripts etc).
2. Het plaatsen van adult materiaal op het hostingaccount is toegestaan, mits modellen 18+ zijn.
3. Bij het overschrijden van de limieten voor dataverkeer en webruimte geldende bij het afgenomen hostingpakket, wordt de opdrachtgever per mail op de hoogte gesteld door Nitrox Websolutions. Het overschrijden van de limieten kan namelijk tot gevolg hebben dat de website niet meer goed functioneert en dat er geen e-mail meer kan worden ontvangen. Opdrachtgever dient in zo’n geval schijfruimte vrij te maken of het hostingpakket te verhogen.
4. Nitrox Websolutions blijft eigenaar van alle geleverde domeinen tot het moment van dat de volledige betaling is ontvangen.
Artikel 14. CMS systemen
1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het technisch up-to-date (laten) houden van het geleverde Open Source CMS en de extensies.
2. Indien het CMS systeem niet (volledig) wordt geüpdatet is Nitrox Websolutions op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
Artikel 15. Privacy bepalingen
1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Nitrox Websolutions slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Daarbij worden de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) in acht genomen.
2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beelden en geluidsmaterialen welke opdrachtgever aan Nitrox Websolutions verstrekt, zal Nitrox Websolutions zorgvuldig bewaren. Deze informatie en gegevens blijven vertrouwelijk. Nitrox Websolutions verstrekt deze informatie en gegevens nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
Artikel 16. Recht op reclame (klachtrecht)
1. Een reclame met betrekking tot de door Nitrox Websolutions verrichte werkzaamheden of de factuur, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na het moment van (op)levering, respectievelijk na de factuurdatum, schriftelijk aan Nitrox Websolutions kenbaar te maken.
2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder had of hoeven te ontdekken, dient opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Nitrox Websolutions kenbaar te maken.
3. Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame en worden klachten en bezwaren niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
5. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
6. Nitrox Websolutions dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken. Indien een klacht naar het oordeel van Nitrox Websolutions gegrond is, zal Nitrox Websolutions haar verplichtingen(en) alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Nitrox Websolutions is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.