Website onderhoud, development en hosting | Nitrox Websolutions

Neem direct contact op via Whatsapp 


Home

Menu

Reserveren

Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, onder de hiernavolgende termen de volgende betekenis verstaan:
– Opdrachtgever: de wederpartij van Nitrox Websolutions.
– Nitrox Websolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Nitrox Websolutions.
– Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Nitrox Websolutions gesloten overeenkomsten.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Nitrox Websolutions c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Nitrox Websolutions en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Nitrox Websolutions zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nitrox Websolutions en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
6. Nitrox Websolutions kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.
Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
1. De door Nitrox Websolutions gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken.
2. Voor opdrachten tot € 300,00 (excl. 21% BTW) geldt een mondelinge toezegging als overeenkomst en facturatie achteraf.
3. Voor opdrachten vanaf € 300,00 (excl. 21% BTW) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan met prijsopgaves vooraf. Hierbij hanteert Nitrox Websolutions een 30%/70% betalingsregeling. Dit houdt in dat na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever een betaling van 30% van het totaalbedrag als aanbetaling dient te worden voldaan. Bij het gereedkomen van het project is het restantbedrag van 70% verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt het project op de definitieve locatie op het internet geplaatst en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert Nitrox Websolutions niet meer kosteloos uit.
4. Betreffende overeenkomsten is e-mailverkeer gelijkwaardig aan schriftelijke overeenkomsten.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nitrox Websolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Nitrox Websolutions kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Nitrox Websolutions pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden.
Artikel 4. Financiële bepalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag Nitrox Websolutions de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
3. Indien de opdrachtgever een onderhoudspakket voor een bestaande website met Nitrox Websolutions heeft afgesloten, brengt Nitrox Websolutions de kosten daarvan maandelijks in rekening. Tenzij contractueel anders overeengekomen.
4. Indien Nitrox Websolutions voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hosting verzorgt, brengt Nitrox Websolutions 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.
5. Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 30 dagen na factuurdatum op Knab bankrekening NL82KNAB0402967275 t.n.v. Nitrox Websolutions. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Nitrox Websolutions nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Nitrox Websolutions te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische
bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
7. Nitrox Websolutions heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Nitrox Websolutions verschuldigd is heeft voldaan.
8. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Nitrox Websolutions doorberekend.
9. Nitrox Websolutions stuurt de facturen per e-mail tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5. Naamsvermelding en promotie
1. Nitrox Websolutions mag te allen tijde haar naam op de aangeleverde producten en diensten vermelden of verwijderen, tenzij anders afgesproken.
2. Nitrox Websolutions mag de gemaakte websites, producten en diensten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden
1. Nitrox Websolutions zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren. Nitrox Websolutions neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. De opdrachtgever levert tijdig alle informatie aan die voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden vereist is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nitrox Websolutions zijn verstrekt, heeft Nitrox Websolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Nitrox Websolutions mag indien nodig derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten.
4. Wanneer samengewerkt wordt met derden op verzoek van opdrachtgever, is Nitrox Websolutions niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.
Artikel 7. Annulering, duur en beëindiging
1. Behoudens de hiernavolgende gevallen is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Nitrox Websolutions met annulering instemt.
– Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Nitrox Websolutions begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
– Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Nitrox Websolutions annuleert, terwijl Nitrox Websolutions al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
– Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Nitrox Websolutions te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
2. Nitrox Websolutions kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Nitrox Websolutions gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.
3. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
4. Onderhoudspakketten kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden iedere maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd.
Artikel 8. Termijn van levering
1. Een door Nitrox Websolutions opgegeven termijn voor levering heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst nadrukkelijk anders blijkt.
Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Nitrox Websolutions (en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.
2. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Nitrox Websolutions in geen geval aansprakelijk.
3. Indien Nitrox Websolutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nitrox Websolutions in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Nitrox Websolutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5. Elke aansprakelijkheid van Nitrox Websolutions vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nitrox Websolutions of haar ondergeschikten.
Artikel 10. Overmacht
1. In geval van overmacht is Nitrox Websolutions gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Nitrox Websolutions kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Nitrox Websolutions kan worden gevergd.
3. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaam registrar of anderen waarop Nitrox Websolutions geen invloed kan uitoefenen.
4. Nitrox Websolutions heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en door opdrachtgever verstrekte documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. Door Nitrox Websolutions of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Nitrox Websolutions.
3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Nitrox Websolutions. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Nitrox Websolutions, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp of de website.
4. Nitrox Websolutions zal de door de opdrachtgever aangeleverde teksten en media niet controleren op copyright en (intellectueel) eigendom. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt volledig bij de opdrachtgever.
Artikel 12. Hosting en domeinregistratie
1. Nitrox Websolutions heeft het recht om hostingaccounts onder de volgende omstandigheden op non-actief te zetten
– Als deze illegale content bevatten
– Als deze te veel CPU kracht gebruiken (boven de afgesproken limieten)
– Als deze bestanden bevatten die schadelijk zijn voor de server (virussen, spamscripts etc)
2. Het plaatsen van adult materiaal op het hostingaccount is toegestaan, mits modellen 18+ zijn.
3. Op het hostingaccount is het volgende niet toegestaan: IRC materiaal, webgebaseerde spellen, het al dan niet bewust versturen van spam.
4. Als uw account over dataverkeer en/of webruimte komt, wordt u vooraf op de hoogte gesteld. Het overschrijden van uw limiet kan tot gevolg hebben dat uw website niet meer goed functioneert en dat u geen e-mail meer kunt ontvangen. U dient in zo’n geval schijfruimte vrij te maken of uw pakket te verhogen.
5. Nitrox Websolutions blijft eigenaar van alle geleverde domeinen totdat de betaling is ontvangen.
6. Nitrox Websolutions garandeert een netwerk uptime van 99,9%. Indien deze percentages niet behaald kunnen worden, is een korting te bespreken op de volgende maand. Nitrox Websolutions is niet aansprakelijk voor geleden schade door downtime.
7. Nitrox Websolutions is officieel reseller partner van Versio bv.
8. Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime garantie. Onder overmacht wordt verstaan: brand, blikseminslag, stroomuitval, hackers, crackers, hardware uitval en netwerkuitval buiten ons eigen netwerk.
9. Nitrox Websolutions is nooit aansprakelijk voor verlies van data of gegevens.
– Nitrox Websolutions kan niet aansprakelijk gesteld worden als een server om wat voor reden dan ook offline gaat.
– Schadeclaims kunnen nooit hoger zijn dan de kosten van de dienst.
Artikel 13. CMS systemen
1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het technisch up-to-date (laten) houden van het geleverde Open Source CMS en de extensies.
2. Indien het CMS systeem niet (volledig) wordt geüpdatet is Nitrox Websolutions op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
Artikel 14. Diversen
1. Op alle aanbiedingen van Nitrox Websolutions en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Nitrox Websolutions en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.
Artikel 15. Privacy bepalingen
1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Nitrox Websolutions slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
2. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beelden geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Nitrox Websolutions verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.